Pagdating ng panahon when the speed dating adult site


31) hanggang sa tungkol sa kalagitnaan ng ikalimang siglo (kanino man ay mga tagasunod na minsan ay tinatawag na ‘Nazarenes’ sa pamamagitan ng mga tagalabas-ang na Iglesya ng Diyos ay may naka badha sa kasaysayan sa mga orihinal na Nazarenes ng unang hanggang ika-limang siglo).

Pansinin ang mga sumusunod na aral ng mga sinaunang Kristiyanismo, na ipinakita ang mga makasaysayang dokumento ay ginanap sa kapanhunan ng Efeso at/o Esmirna-ang lahat sa pang-ilan ay tinanggap ng na Iglesya ng Diyos at tanging isang kaugnayan sa pang-ilan ay kasanayan/tinuruan/tinanggap pa rin ng Romano Katoliko, Orthodoksia, o mga Protestante bagaman mga unang pinuno ay itinuturing na “banal” sa pamamagitan ng mga Katoliko na ginanap din ang mga ito (mga link sa ingles): Pagbibinyag ng mga Kristiyano ay sa pamamagitan ng paglulubog at hindi isinama sa mga sanggol.

Pagkasoltero para sa mga obispo/Presbyters/Nakatatanda ay hindi kinakailangan. Pasko ay hindi siniyasat ng alinmang nag-aangkin kay Kristo priyor sa ikatlong siglo, o kailanman sa pamamagitan ng mga may hawak na nasa sinaunang bahagi ng aral.

pagdating ng panahon when the-81pagdating ng panahon when the-9

Banal na Espiritu ay hindi tinutukoy bilang Diyos o bilang isang tao sa pamamagitan ng mga tunay ng mga sinaunang bahagi ng Kristiyano.

Hymns ay higit sa lahat and libro ng Awit, hindi papuri kay Kristo.

Mga Kaarawan ay hindi bantog sa pamamagitan ng unang bahagi ng mga Kristiyano.

Ipinanganak-Muli (Born-Again), ang ibig sabihin ay ipinapanganak sa resureksyon, hindi sa panahon ng kombersyon.

Ang kumpletong Bibliya na tama galing sa Lumang Tipan at Bagong Tipan na umaasa sa pamamagitan ng tunay na Iglesya sa Asia Minor.